Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/n0glff9jff2g/public_html/wisdomwide.com/wp-content/uploads WisdomWide – Multi-Channel Lerning Portal

Home

ผลิตภัณฑ์และบริการ

EchoEnglish

EchoEnglish สำหรับผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับเข้มข้น เนื้อหามากกว่า 1000 บทเรียน

EchoHybrid

ภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนแบบ CEFR เน้นครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับ A1 – B2

EchoVE

สื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการสื่อสาร

S.CORE MATH

การเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนคณิตศาสตร์ ที่จะช่วยพัฒนา กระบวนการคิดและทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

CEFR Playground

มารู้จักกับเพื่อนใหม่ที่จะช่วยให้ลูก ๆ ของคุณรักการเรียนภาษาอังกฤษและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับสูงขึ้นไป  ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

KID CAN CODE

เรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยสื่อระดับโลกโดยใช้เทคโนโลยีและของเล่น เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้สู่การเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ติดต่อเรา

Copyright © 2018 WISDOMWIDE. All rights reserved.
Top